+421 915 888 362
tulipa@tulipa.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Služby

Ekonomická správa objektov:

Otvorenie a vedenie bankového úctu zvlášt pre každý spravovaný objekt
Vedenie podvojného úctovníctva
Evidencia platieb, sledovanie nákladov a úhrady faktúr dodávatelom
Vyhotovenie mesacných zálohových predpisov
Evidencia platieb a čerpania fondu údržby a opráv
Evidencia platieb a čerpania fondu úhrad za služby
Zabezpečenie rocného vyúctovania nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
Zasielanie prehľadu tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov
Skenovanie a zverejňovanie zmlúv o dielo, zápisníc, písomných hlasovaní, projektových dokumentácií, cenových ponúk

Technická a prevádzková správa objektov:

Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv so správcami sietí
Zabezpečenie upratovania objektu a jeho okolia, zimná údržba
Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technického zariadenia objektu
Zabezpečenie nepretržitej 24 hod. pohotovostnej a havarijnej služby (voda, ÚK, plyn, elektro, výtahy)
Zabezpečenie odstránenia havárií na vykurovacích, vodoinštalacných à elektroinštalacných zariadeniach
Zabezpečenie revízie bleskozvodov, elektriny, plynu, výtahov, prvky PO a pod.
Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami
Obhliadky objektu, kontrola závad a vykonaných prác, konzultacná činnosť priamo na mieste
Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Predkladanie správy o stave spolocných castí a zariadení domu do 31.5. nasledujúceho roku

Právny servis:

Príprava, evidencia a sledovanie dodržiavania existujúcich zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
Uzatváranie nových zmlúv
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov
Zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy a zastupovania pred súdom
Zasielanie bezplatných upomienok
Vypracovanie nájomných zmlúv
Vypracovanie splátkových kalendárov

 • Kontakt

  Tulipa - správa budov, s. r. o.
  Banšelova 2, 821 02 Bratislava
  IČO: 44565828

  Tel: +421 915 888 362
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk