tulipa@tulipa.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Cenník

Služba Cena bez DPH , k uvedeným cenám sa pripočítava 20% DPH.
Odmena za správu bytov a nebytových priestorov 8,00 - 12,00 € (odmena určená na základe vzájomnej dohody pre konkrétny objekt)
Odmena za správu garáží, garážových státí a vonkajších státí 1,50 - 3,00 € (odmena určená na základe vzájomnej dohody pre konkrétny objekt)
Odmena za správu nebytového priestoru - Sklad 1,50 € 
Organizácia a účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zákonom stanovenej povinnosti 90,- €
Poplatok za prípravu podkladov pre druhé a ďalšie písomné hlasovanie v bytovom dome v kalendárnom roku a jeho vyhodnotenie 40,- € 
Poplatok za odpočet údajov z meračov energií v byte vlastníka 4,- €
Rozúčtovanie tepla s vlastnou kotolňou 1,- € / BJ / rok
Zabezpečenia vyznačenia zák. záložného práva na LV (na byt alebo NP vo vlastníctve dlžníka) 15,- €
Registrácia nového vlastníka bytu (okrem dedičstva) (hradí nový vlastník) 5,- € 
Poplatok za vypracovanie opravného vyúčtovania - spôsobené chybou vlastníka (hradí konkrétny vlastník) 50,- € 
Objednanie a naprogramovanie diaľkového ovládača na garážovú bránu (podľa typu) cena diaľk. ovládača + 15,- €/ks programovanie
Poplatok za vydanie stanoviska pre ZSE, SPP, OLO a pod. 5,- € 
Poplatok za vystavenie potvrdenia o veku domu 5,- € + poštovné
Poplatok za vystavenie potvrdenia o vysporiadaní finančných záväzkov 5,- € + poštovné 
Poplatok za vystavenie stanoviska správcu k stavebným úpravám 5,- €
Poplatok za vystavenie upomienky 7,- € na účet dlžníka + poštovné
Poplatok za vystavenie upomienky o platbách prostredníctvom SMS 0,30 € za každú SMS
Poplatok za vypracovanie splátkového kalendára 15,- €
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov 25,- €
Príprava podkladov pre exekučné konanie 15,- €/hod.
Príprava podkladov pre vykonanie dobrovoľnej dražby bytu, resp. NP 15,- €/hod.
Účasť štatutára, zamestnanca správcu na súdnom pojednávaní 40,- €/hod.
Účasť správcu na dobrovoľnej dražbe 25,- €/hod.
Organizácia výberového konania 40,- €/paušál
Spracovanie vyúčtovania pri zmene správy 35,- €/byt alebo dohodou
Odmena za správu bytového domu po  uplynutí výpovednej lehoty 22,- /byt/NP
Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu z prenájmu podľa zákona č. 595/2003 § 43 ods. 3 pís.g bod 1:  
od 1,- € do 300,- € odvedenej dane 15,- €/objekt
od 301,- € do 1 000,- € odvedenej dane 35,- €/objekt
nad 1 000,- € odvedenej dane 65,- €/objekt
Údržbárske práce (každá začatá hodina)  15,- €/hod.
Doprava - Paušál 15,- €/hod.
Iné činnosti nad rámec zmluvy o výkone správy 20,- €/hod.
Mzdová agenda dohodárov objektu (mzdové účtovníctvo) 22,- €/dohodár/mesiac
Založenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP  1 000,- €
Zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a NP - postavenie likvidátora spoločenstva 1 000,- €
Doplnkové administratívne služby  
Kopírovanie nad 10 strán A4 (vrátane písomného hlasovania a podkladov) 0,20 € / strana
Rozmerné kopírovanie na A4 dohodou
Poštové zásielky sadzobník SP a.s.
   
Cenník platný od 01.03.2020. Uvedené ceny sú bez DPH. K cenám sa pripočítava 20% DPH.  
 • Kontakt

  Tulipa - správa budov, s. r. o.
  Banšelova 2, 821 02 Bratislava
  IČO: 44565828

  Tel: +421 915 888 362
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk