+421 915 888 362
tulipa@tulipa.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Časté otázky

Prihlasovanie osôb

Aký je postup pri prihlasovaní osôb?

Každý vlastník je povinný nahlásiť počet osôb bývajúcich v byte. Pri zmene počtu bývajúcich osôb, je danú zmenu povinný nahlásiť do 10 kalendárnych dní. Pokiaľ sa osoba zdržuje v byte viac ako 1 mesiac, je potrebné ju taktiež nahlásiť.

Ovplyvňuje počet prihlásených osôb výšku mesačných platieb ?

Áno, správca upraví mesačný zálohový predpis v položkách, ktoré sú viazané na počty osôb (napr. odvoz a likvidácia odpadu - OLO, upratovanie, výťah, osvetlenie spoločných priestorov... - položky sú uvedené v zmluve o výkone správy, prípadne doplnené na schôdzi vlastníkov)

Čo je potrebné nahlásiť a priniesť správcovi pri zmene vlastníka bytu?

Výpis z katastra nehnuteľností a nahlásiť počet bývajúcich osôb a protokol o odpočte médií (studená voda, teplá voda, merač tepla) podpísaný predávajúcim aj kupujúcim.

Vyúčtovanie

Kedy bude vyúčtovanie za minulý rok?

Najneskôr do 31.mája aktuálneho roka za rok predchádzajúci.

Môžem si dať urobiť vyúčtovanie viackrát za rok?

Nie. Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť správcovi vykonať vyúčtovanie 1x ročne. Navyše to ani nie je možné, keďže dodávatelia energií zasielajú zúčtovaciu faktúru iba 1x ročne.

Môže správca urobiť mimoriadne vyúčtovanie pri predaji bytu kedykoľvek počas roka?

Nie. Správca vykoná vyúčtovanie za pomernú časť roka a toto vyúčtovanie zašle vlastníkovi resp. pôvodnému vlastníkovi najneskôr do 31.mája aktuálneho roka za rok predchádzajúci. Pri zmene vlastníka bytu je potrebné urobiť odpočet meračov (vodomerov a tepla) pre presné rozúčtovanie.

Čo sa stane ak vlastník nesprístupní byt, keď sa odpočítavajú stavy vodomerov a meračov tepla?

Postupuje sa podľa vyhlášky č.630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - podľa §9 odsek 5:
"Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet ....... sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty .......... v objekte rozpočítavania.".

Aká je cena vody a tepla na daný rok?

Cenu tepla stanovuje dodávateľ tepla do domu, ktorý priebežne informuje o cenách tepla.
Cenu vody stanovuje dodávateľ vody do domu, ktorý priebežne informuje o cenách vodného a stočného (napr. spoločnosť BVS a.s. )

Stavebné úpravy v byte, balkóne a na fasáde domu

Ako mám postupovať, ak si chcem dať nainštalovať klimatizačnú jednotku?

Umiestnenie klimatizácie z vnútornej strany loggie je vecou každého vlastníka (ak nezasahuje do spoločných častí domu). Umiestnenie zariadenia (akéhokoľvek) na fasádu domu si vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade, že by išlo o takéto umiestnenie na zateplený dom, alebo dom ktorý sa zatepluje, rovnako sa vyžaduje aj vyhlásenie zhotoviteľa, že táto montáž nebude v rozpore so záručnými podmienkami (aby ste ako dom nestratili prípadnú zaruku).

Ako mám postupovať, ak si chcem dať zaskliť balkón/loggiu?

Pri zasklievaní lodžií sa rozlišujú dva spôsoby zasklievania - podľa zložitosti: 

jednoduché - tzv. zasklievací systém, ktorý vykoná profesionálna odborná firma s použitím certifikovaného systému a následne táto firma zodpovedá za dodržanie všetkých vyžadovaných podmienok. V tomto prípade je potrebné ohlásenie stavebnému úradu a správcovi, nakolko každý bytový dom môže mať stanovené pravidlá v domovom poriadku, prípadne fasáda bytového domu môže byť chránená autorským zákonom.

zložitejšie - prípad, kedy pôjde o zložitejšie úpravy, napríklad vloženie plastového okna a murovanie obvodových múrov atď. V tomto prípade sa vyžaduje stavebné povolenie od stavebného úradu ako aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.

Úprava lodžií, resp. zasklievanie je však možná len v prípade, ak bytový dom spĺňa technické požiadavky na takéto úpravy. Táto úprava na fasádu domu si vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Ak bytový dom vykazuje technické alebo systémové poruchy, nezniesol by ďalšie stavebnotechnické zaťaženie, takáto úprava lodžií nie je možná.

Starostlivosť o okolie domu

Kto sa stará o zeleň okolo domu, pokiaľ nie je odkúpený pozemok iný ako zastavaný?

Môžu sa oň starať vlastníci bytov v dome prípadne môžu poveriť správcu uzatvorením zmluvy so spoločnosťou venujúcej sa úprave zelene. Financovanie je výlučne z prostriedkov domu.

Kto a ako sa stará o zimnú službu ?

Zabezpečuje správca na žiadosť vlastníkov zmluvne s firmou vykonávajúcou zimnú službu prípadne vlastníci vo vlastnej réžii a na vlastnú zodpovednosť.
Zimná služba sa vykonáva v prípade mestskej časti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Sprístupnenie  bytu

Som ako vlastník bytu povinný byt sprístupniť určitým osobám ?

Áno, ale len v situáciách, ktoré definuje zákon č. 182/1993 Z.z. - §11 ods. 3: 

"Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet meraných hodnôt."

Neplatiči

Ako správca vymáha nedoplatky?

Správca zvyčajne zasiela upomienku o nedoplatku vlastníkovi ak platba nie je uhradená do dvoch mesiacov. Presnejšie to definuje konkrétna zmluva o výkone správy na základe dohody s vlastníkmi. Pokiaľ nie je pohľadávka ukončená ani do 30 dní od zaslania upomienky, zvykneme postúpiť vymáhanie dlhu advokátskej kancelárii.

Čo sa stane ak je v dome veľa neplatičov a na účtoch domu nie je dostatok finančných prostriedkov?

Pokiaľ nie je vo fonde služieb dostatočné množstvo prostriedkov na ich úhradu, postupuje sa podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších predpisov - konkrétne podľa §10 odsek 3 - a to tak, že sa dočasne použijú prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fondy

Na čo sa môže využiť fond opráv?

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

 • Kontakt

  Tulipa - správa budov, s. r. o.
  Banšelova 2, 821 02 Bratislava
  IČO: 44565828

  Tel: +421 915 888 362
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk